Dutch publication

Abstract

[uit de introductie] Onderliggend rapport is de verslaglegging van het werkpakket 3 binnen het onderzoek dat voor het TNO Nieuw Initiatief 'Werken op Afstand' in het jaar 2005 is uitgevoerd. Aangezien er geen externe opdrachtgever was voor dit rapport, is het verslag vooral bedoeld als kennisborging binnen TNO.
[uit de leeswijzer] Het verslag is zoals gezegd vooral bedoeld is als kennisborging binnen TNO. De volgorde van de hoofdstukken is dan ook ongebruikelijk voor een onderzoeks- of project rapportage.
Hoofdstuk 2 geeft in feite de resultaten weer. "Oplossingen vanuit het perspectief van de klant" probeert een helder overzicht te geven van maatregelen die op organisatieniveau en op het niveau van manager en medewerker genomen kunnen worden ter vermijding van de belangrijkste problemen die op personeel niveau door WoA kunnen ontstaan. Een uitgebreider overzicht van knelpunten en oplossingen zoals wij deze in de diverse bronnen hebben gevonden is geordend naar aspecten te vinden in bijlage I. Hoofdstuk 3 "WoA Analyse- en Besluitvormingsinstrumenten (ABIs)" geeft een kort overzicht van de ABI's die voor WoA-projecten van pas zouden kunnen komen. Bijlage II bevat een uitgebreider overzicht van de ABI's. De volledige inventarisatie is te vinden op de CD-ROM bij dit rapport.
Hoofdstuk 4 "Proces en methode" gaat, zoals de naam aangeeft, in op de werkwijze die wij hebben toegepast. Het hoofdstuk beschrijft onder andere onze moeizame pogingen te komen tot een heldere structuur voor het beschrijven van knelpunten en oplossingen voor WoA.
Hoofdstuk 5 "Tot slot" bevat een slotbeschouwing.
Bijlage I bevat een gestructureerd overzicht van problemen en oplossingen voor WoA.
Bijlage II bevat alle ABI's. De instrumenten zijn volgens een vast sjabloon in kaart gebracht.
Bijgevoegd is tevens een CD-ROM. Deze bevat een digitale versie van de volledige inventarisatie van de ABI's. Daarnaast is op de CD-ROM het al eerder genoemde Excel bestand te vinden en diverse literatuur over Werken op Afstand.

Keywords

E-work; Telecommuting; Telework; Teleworking; virtual office; Virtual organization; Virtual organizations; Virtual teams; Learning

picture of N.C.M. Theunissen

_______________________________
Last updated on 12 February, 2015.