Nederlandstalige publicatie

Abstract

Mensen veranderen tegenwoordig sneller van loopbaan of van functie. Hierdoor is niet meer de school of werkgever, maar de lerende zelf de constante factor. Zo ook binnen de defensieorganisatie. Hoe zorgen we ervoor dat de lerende zelf de regie neemt over z’n eigen ontwikkeling? Wat motiveert mensen om te blijven leren? En wat moet er dan aan onze opleidingen veranderen? Hoe helpen we volwassenen zelfsturend en flexibel te worden zodat ze beter voorbereid zijn op onvoorziene ontwikkelingen? Hoe geven we handen en voeten aan een leven lang leren?

In het project Altijd en Overal Leren (AOL) wordt gewerkt aan een digitale leeromgeving die werknemers binnen de defensieorganisatie helpt zelf de regie te nemen over het eigen leren. Op basis van een aantal veldstudies worden hypotheses geformuleerd over didactiek en leermiddelen die altijd en overal leren kunnen ondersteunen. Dit zal leiden tot een onderbouwde visie op de toepassingsmogelijkheden binnen de defensieorganisatie.

Deze memo is het resultaat van WP1 in het project AOL. Het beschrijft het didactisch model (paragraaf 2) en het technologisch model voor een AOL leeromgeving (paragraaf 3) dat later zal worden uitgewerkt ten behoeve van experimenten (WP 2). In het projectplan zijn onderzoeksvragen geformuleerd waarvan de eerste vijf inmiddels beantwoord kunnen worden. De AOL leeromgeving bouwt voort op andere door TNO verrichte projecten. De relatie met deze projecten zal in paragraaf 4 worden toegelicht. Tot slot wordt er vooruitgeblikt naar het vervolg van het project.

Keywords

self-directed learning, ubiquitous learning, learning technology, didactical model

picture of N.C.M. Theunissen

_______________________________
Last updated on 12 February, 2015.