Dutch publication

Abstract

Samenvatting
Binnen het maatschappelijke veiligheidsveld zien we een toename van het werken in (tijdelijke) netwerken waarin de hulpverleningsdiensten samenwerken. Een dergelijk samenwerkingstraject bestrijkt het hele gebied van (multidisciplinaire) (ad-hoc) teams (teamvaardigheden) tot grootschalige inzet (command en control). In reactie daarop is er een toenemende tendens netwerkcentrische incident- en crisisorganisaties te formeren (Alberts & Hayes, 2003). Kenmerkend van deze innovatie in samenwerken is het opereren in een snelle zelforganiserende organisatie in fluïde (horizontale) verbanden (voorheen vaste teams). Deze samenwerking zal in veel gevallen ad-hoc en gedurende een relatief korte periode plaatsvinden. Een voorbeeld hiervan is het gezamenlijk optreden van Brandweer, Politie, GHOR en Defensie naar aanleiding van een dijkdoorbraak. Een genetwerkt optreden heeft consequenties voor de wijze waarop formele procedures gehanteerd moeten worden (naar de letter en/of naar de intentie); de wijze waarop communicatie plaats vindt; samenwerken en/of gerichtheid op andere leden van ad-hoc teams; persoonlijke ambitie en resultaatgerichtheid (= persoonlijke drive). Opereren in dergelijke netwerkcentrische verbanden vraagt meer flexibiliteit en initiatief van de deelnemers dan bij werken in "vaste" teams (power-to-the-edge). Er is minder tijd voor het aan elkaar wennen en voor het formeren en uitvoeren van formele procedures. Het netwerkcentrisch opereren zelf is een competentie waarmee de deelnemers aan netwerken en ad-hoc teams optimaal op team niveau opereren. Dit staat in contrast tot de hiërarchische denkwijze bij het huidige optreden. Er worden daarom andere eisen gesteld aan mensen in dergelijke teams. De vraag is of op voorhand is aan te geven welke competenties mensen in toekomstige hulpverleningsorganisaties moeten hebben om efficiënt en veilig incidenten te bestrijden en hoe de opleidingsmodellen moet worden aangepast op de nieuwe werkwijzen.In deze memo wordt beschreven hoe de kerncompetenties voor genetwerkt optreden zijn geïdentificeerd en welke dit zijn.

Keywords

Ad-hoc Teams; Competencies; Netcentric Operations; Training; Flexibility; Crisis Organisation

picture of N.C.M. Theunissen

_______________________________
Last updated on 12 February, 2015.